Prywatność

 

I.KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Przetwarzanie (m.in. zbieranie i przechowywanie) Twoich danych osobowych będzie wykonywane przez Mak Dom Holding S.A. będącą Administratorem Twoich danych osobowych (dalej Administrator). 
Dane kontaktowe Administratora: Mak Dom Holding S.A., 05-500 Piaseczno, Stara Iwiczna, ul. Nowa 23 

 

II. JAK UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

We wszelkich sprawach dotyczących zasad przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizacji przysługujących Tobie praw prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail fort@makdom.pl lub pisma na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

 

III. W JAKIM CELU I NA JAKICH PODSTWACH PRAWNYCH PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

 1. za Twoją dobrowolnie wyrażoną zgodą, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji działań marketingowych związanych z promowaniem inwestycji Administratora
 2. w celu realizacji marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora - na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 3. gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 4. w celu udzielenia odpowiedzi na wysłany przez Ciebie formularz kontaktowy - w realizacji tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 5. dla udokumentowania Twoich relacji z Administratorem, w tym wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa - w realizacji tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

W przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody cele, o których mowa w lit. a) i b), mogą być realizowane poprzez wysyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.

 

IV. PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY ADMINISTRATORA

Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, tj. na potrzeby realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej, do których należą:

 1. udzielenie odpowiedzi na wysłany przez Ciebie formularz kontaktowy;
 2. realizacji marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora;
 3. udokumentowanie relacji z Administratorem, w tym wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

V. ODBIORCY DANYCH 

Odbiorcami danych, czyli podmiotami, którym dane będą ujawniane są: podmioty przetwarzające (podmioty, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu) tj. dostawcy rozwiązań IT, podmioty wspierające nas w prowadzeniu działań marketingowych lub sprzedażowych, osoby, które - z naszego upoważnienia lub podmiotu przetwarzającego mogą przetwarzać dane osobowe (pracownicy/współpracownicy).

 

VI. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH ORAZ INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego a także nie będą przetwarzanie w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania. 

 

VII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

 1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) będą przetwarzane do czasu jej odwołania; 
 2. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji marketingu bezpośredniego będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgód;
 3. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa nakładających na Administratora określone obowiązki lub do czasu ich zrealizowania;
 4. Przetwarzanie Twoich danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes (inny niż realizacja marketingu bezpośredniego) Administratora będzie realizowane do czasu realizacji celu przetwarzania lub zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach (zgodnie z pkt IV powyżej), za wyjątkiem sytuacji, gdy Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.

 

VIII.WNIESIENIE SPRZECIWU

 1. W dowolnym momencie masz prawo wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym profilowania realizowanego na podstawie tego przepisu. Wówczas nie będzie nam wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 2. Ponadto, jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 

IX. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Informujemy o przysługującym prawie do:

 1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych;
 3. cofnięcia zgód na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowychbez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

 

W celu realizacji przysługującego prawa do cofnięcia zgód, prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: fort@makdom.pl

 

ZAMKNIJ