Aktualności

REGULAMIN PROMOCJI "GARAŻ GRATIS W KUROPATWY XI"

2022.12.01

REGULAMIN „GARAŻ GRATIS W KUROPATWY XI ”– w ramach sprzedaży mieszkań realizowanych w II etapie osiedla Kuropatwy XI.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem akcji „GARAŻ GRATIS W KUROPATWY XI (Promocja) jest Mak Dom Holding S.A., z siedzibą w Piasecznie, przy ul. Nowa 23, NIP: 525-27-346-78, kapitał zakładowy: 206 926 941,00 złotych (Organizator).

1.2 Uczestnikami Promocji mogą być osoby fizyczne (Uczestnicy), posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które podpiszą umowę rezerwacyjną z firmą MD-WK Sp. z o.o., w ramach rezerwacji wybranego lokalu mieszkalnego w budynkach 1-6..

1.3 Promocja obowiązywać będzie od 01.12.2022r do 31.12.2022r. (Okres trwania Promocji) Niniejszą Promocją objęci są Uczestnicy, którzy w Okresie trwania Promocji zawarli skutecznie umowę rezerwacyjną oraz wpłacili opłatę rezerwacyjną na poczet tej umowy na rzecz MD-WK Sp. z o.o. (Kontrakt).

1.4 W ramach Promocji Uczestnicy mogą skorzystać z rabatu do wysokości 100% ceny cennikowej wskazanego naziemnego miejsca parkingowego lub garażu w zależności od wybranego mieszkania. Udział w Promocji jest dobrowolny.  

1.5 W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Promocji.

         2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzania UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (1) (dalej RODO) w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych informujemy, iż:

2.1 Informujemy, iż współadministratorami danych osobowych są:

a) Mak Dom Holding S.A., z siedzibą w Piasecznie, przy ul. Nowa 23, KRS: 0000710783

b) MD-WK Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Niepodległości 54, KRS: 0000435709

2.2 Informujemy, iż Administratorzy danych nie wyznaczyli Inspektor Ochrony Danych. Wszelkie zapytania związane z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować do Administratorów danych na podane dane kontaktowe powyżej.

2.3 Informujemy, iż dane osobowe przetwarzane są w związku ze zgłoszeniem uczestnictwa oraz uczestnictwem w promocji o nazwie „GARAŻ GRATIS W KUROPATWY XI ”.

2.4 Informujemy, iż przesłanką prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do realizacji postanowień niniejszego Regulaminu,
 2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - oraz w celach spełnienia spoczywających na Administratorach danych obowiązków wynikających z przepisów prawa w związku z organizacją promocji,
 3. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w calach wewnętrznych i archiwalnych

2.5 Informujemy, iż prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratorów danych jest przetwarzanie danych osobowych do wewnętrznych celów administracyjnych oraz w calach archiwalnych.

2.6  Informujemy, iż dane osobowe mogą być ujawniane:

 1. organom publicznym na mocy obowiązujących przepisów prawa (np. US, Sądy oraz inne organy/podmioty publiczne/państwowe) – jeżeli ma to zastosowanie,
 2. procesorom, czyli podmiotom przetwarzającym na wyraźne polecenie Administratorów danych i w oparciu o art. 28 RODO, czyli powierzenie przetwarzania danych osobowych. Kategoriami odbiorców mogą być podmioty świadczące usługi w obszarze IT lub w innych obszarach.

2.7 Informujemy, iż wykaz podmiotów, którym ujawnia się dane osobowe dostępny jest na żądanie osoby, której dane dotyczą.

2.8 Informujemy, iż dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), czyli do tzw. państw trzecich. W przypadku przekazywania danych osobowych poza EOG, zastosowania mają postanowienia Rozdziału V RODO. Informujemy, iż wykaz podmiotów poza EOG, którym mogą być ujawniane dane osobowe dostępny jest na żądanie osoby, której dane dotyczą.

2.9 Informujemy, iż dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez okres:

 1. przez czas trwania promocji w związku ze zgłoszeniem uczestnictwa,
 2. minimum 6 lat ze względu na spełnienie spoczywających na Administratorze danych przepisów prawa – jeżeli ma uzasadnienie,
 3. 3 lata w celach mogących powstać roszczeń,
 4. 10 lat w celach wewnętrznych, archiwalnych

2.10 Informuje się o:

 1. prawie dostępu do swoich danych osobowych,
 2. prawie do ich sprostowania,
 3. prawie do ograniczenia przetwarzania,
 4. prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 5. prawa przenoszenia danych,
 6. prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie (www.uodo.gov.pl),
 7. Przy czym informuje się o ograniczeniu realizacji w/w praw ze względu na wypełnienie spoczywających na Administratorze danych obowiązków wynikających z przepisów prawa.

2.11 Informujemy, iż przetwarzanie danych osobowych ma charakter umowny raz ustawowy. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w promocji oraz realizacji postanowień Regulaminu oraz brakiem możliwości realizacji spoczywających na Administratorach danych obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

2.12 Informujemy, iż Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

2.13 Informujemy, iż Administrator danych nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w innym celu, niż zostało to pierwotnie wskazane.

2.14 Informujemy o prawie realizacji przysługujących praw względem każdego ze współadministratorów odrębnie.

2.15 Informujemy, iż każdy z Administratorów danych odpowiada za zapewnienie przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa we własnym zakresie, w tym w odniesieniu do przysługujących osobie, której dane dotyczą praw określonych w art. 13 – art. 22 RODO.


(1) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG): https://uodo.gov.pl/pl/131/224

         3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

3.1  Niniejszy regulamin jest jawny i będzie udostępniony na stronie internetowej Organizatora.

3.2 Wszelka korespondencja związana z Promocją, powinna być kierowana na następujący adres: aneta.bienkowska@makdom.pl

3.3 Organizator Promocji zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu i warunków Promocji w czasie jej trwania z ważnych przyczyn, jeżeli jest to uzasadnione celem Promocji i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w niej, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników. Wszyscy Uczestnicy zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez zamieszczenie informacji o zmianie poprzez wysłanie takiej informacji pisemnie na adres wskazany w zgłoszeniu promocyjnym.

3.4 Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin.