Aktualności

NOWA PROMOCJA OD FIRMY REDNET DLA KLIENTÓW MAK DOM

2020.08.26

 

REGULAMIN PROMOCJI „Klimatyzacja wraz z montażem!” – w ramach sprzedaży premiowej.

   

POSTANOWIENIA OGÓLNE
        Organizatorem akcji promocyjnej „Klimatyzacja wraz z montażem!” (Promocja) jest redNet Dom Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Flisa 4 bud B, NIP: 632-19-28-743, kapitał zakładowy: 774 000 złotych (Organizator).
        Uczestnikami Promocji mogą być osoby fizyczne, które otrzymały mailing lub newsletter, posiadające, pełną zdolność do czynności prawnych, które podpiszą odpowiednią umowę wykończeniową z firmą redNet Dom Sp. z o.o., na wykończenie całego lokalu mieszkalnego bądź domu, (Uczestnicy). Osoby niepełnoletnie nie mogą brać udziału w Promocji, przy czym udział w Promocji jest dobrowolny.
        Promocja trwać będzie w dniach od 01.09.2020 r. do 31.10.2020 r. (Okres trwania Promocji). Niniejszą Promocją objęci są Uczestnicy, którzy w Okresie trwania Promocji otrzymali mailing i zawarli skutecznie umowę z Organizatorem, ORAZ WPŁACILI ZADATEK NA POCZET TEJ UMOWY na rzecz Organizatora (Kontrakt).
        W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Promocji.
    ZASADY PROMOCJI
        Przedmiotem Promocji jest możliwość uzyskania przez Uczestników klimatyzatora  Ande/Aux Basic 3,5 kW chł./grz.   wraz z przygotowanie instalacji do 5 mb

 (Nagroda), wartość nagrody w razie zawarcia Kontraktu to 3300 złotych; po spełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie.

        Organizator jest także zobowiązany do pokrycia w imieniu Uczestnika zryczałtowanego podatku w wysokości 10 % wartości nagrody, który odprowadzi spółka.
        W Promocji mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy w Okresie trwania Promocji otrzymają mailing i zawrą z Organizatorem Kontrakt.
        Uczestnicy, którzy podpiszą w Okresie trwania Promocji Kontrakt i otrzymali nagrodę, są zobowiązane w terminie 14 dni od podpisania Kontaktu, jednak nie później niż do 30 dni, zgłosić się do Organizatora podając informacje odnośnie danych do uiszczenia podatku dochodowego w jego imieniu w wysokości 10% zryczałtowanego podatku dochodowego przez Organizatora (dalej jako „Wniosek o nagrodę”)
        Organizator pozostawia sobie prawo nieuwzględnienia Wniosku o nagrodę, w przypadku gdy nie będzie ono spełniać wszystkich warunków określonych w niniejszym regulaminie. W takim przypadku Organizator poinformuje za pomocą EMAILA, bądź listu poleconego Uczestnika o nieuwzględnieniu jego Wniosku o nagrodę wraz z uzasadnieniem tej decyzji.
    POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
        Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji Uczestnicy mogą zgłaszać za pomocą wiadomości e-mail na adres info@rednetproperty.com.
        Reklamacja  powinna  zawierać:  imię,  nazwisko,  dokładny  adres  Uczestnika  jak  również  dokładny  opis  i powód reklamacji.
        Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizator Promocji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
        O  decyzji  Organizatora  w  przedmiocie  reklamacji  Uczestnik  zostanie  powiadomiony  za  pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres podany w reklamacji.  
    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
        Niniejszy regulamin jest jawny i będzie udostępniany na stronie internetowej Organizatora.
        Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest redNet Dom.  
        Zgodnie  z  ustawą  z  dnia  18.07.2002  r.  o  świadczeniu  usług  drogą  elektroniczną  (Dz.U.  Nr  144,  poz.1204  z późn.  zm.), Uczestnik  Promocji  wyraża  zgodę  na  otrzymywanie  informacji  handlowych  o  produktach  lub  usługach  Administratora  i  podmiotów  świadczących  usługi  powiązane  z  produktami  Administratora  za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
        Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne  jednakże  niezbędne  dla  wzięcia  udziału  w  Promocji  i otrzymania Nagrody..  
        Każdy z Uczestników jest uprawniony do wglądu w swoje dane osobowe, jak także jest uprawniony do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
        Jednocześnie Organizator wskazuje, iż podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania uczestnictwo w Promocji nie jest możliwe.
        Organizator Promocji zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu i warunków Promocji w czasie jej trwania z ważnych przyczyn, jeżeli jest to uzasadnione celem Promocji i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w niej, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników. Wszyscy Uczestnicy zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez zamieszczenie informacji o zmianie poprzez wysłanie takiej informacji pisemnie na adres wskazany w zgłoszeniu promocyjnym.
        Przed wzięciem udziału w Promocji, Uczestnik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
        Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów, którymi są:  przedłużenie  lub  skrócenie  okresu  trwania  Promocji,  zmiany przedmiotu  Promocji,  ważne  przyczyny ekonomiczne lub marketingowe leżące po stronie Organizator Promocji. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa uprzednio nabytych przez Uczestników.
        Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. 

   

powrót