Aktualności

Odbierz bon na zabudowę meblową!

2020.07.21

Mak Dom Holding S.A. we współpracy z redNET Dom zachęca do skorzystania z promocji w postaci bonu o wartości 5 tysięcy złotych na zabudowę meblową. Czas trwania promocji jest ograniczony do końca sierpnia! Skorzystaj już dziś, ponieważ liczy się wnętrze yes

Poniżej znajdziecie Państwo regulamin promocji.

REGULAMIN PROMOCJI „BON NA ZABUDOWĘ MEBLOWĄ” z dnia 01.07.2020r.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem akcji promocyjnej „Bon na zabudowę meblową”(Promocja) jest redNetDom Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Flisa 4 bud B, NIP: 632-19-28-743, kapitał zakładowy: 774000 złotych (Organizator).

1.2.Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia warunki określone w Regulaminie. Uczestnikami programu mogą być osoby, które skorzystały z dowolnego programu „ Wykończenia pod klucz” w terminie od dnia 01.07.2020r. do 30.08.2020r.

1.3.Promocja trwać będzie w dniach od 01.07.2020r. do 30.08.2020r. (Okres trwania Promocji).

1.4.W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Promocji.

2. ZASADY PROMOCJI

2.1.Przedmiotem Promocji jest możliwość uzyskaniarabatu dla zabudowy mebloweju partnerafirmy RedNet Dom –Gold Meble oraz Wega Meble ( zwana dalej jako partner )

2.2.W celu przystąpienia do promocji użytkownik zobowiązany jest do podpisania niniejszego regulaminu.

2.3.Uczestnik programu otrzyma bon rabatowy upoważniający do skorzystania z ww promocji.

2.4.Z promocji mogą skorzystać uczestniczy których wartość zabudowy meblowej wynosi nie mniej niż 10000 tys zł. Wartość nie uwzględnia sprzętów AGD oraz dodatkowego wyposażenia.

2.5.Uczestnikowi przysługuje rabat w zależności od wybranego programu wykończeniowego „Pod klucz„

 Program Basic oraz Program Silver:

10000 –19999 –rabat 1500 zł

20000 –29999 –rabat 2500 zł

Od 30000 –rabat 3500 zł

Program Gold oraz Platinum:

10000 –19999 –rabat 2500 zł

20000 –29999 –rabat 3500 zł

Od 30000 –rabat 5000 zł

2.5. Warunkiem skorzystania z NAGRODY jest podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na (*) przetwarzanie danych osobowych przez firmę redNet Dom Sp. z o.ow celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez i na rzecz firmy redNet Dom Sp. z o.o. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Pozwoli to na ewentualne zaproponowanie Klientowi produktów/usług najlepiej dopasowanych, jednak żadne decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane, a wyrażenie ostatecznej zgody na skorzystanie z propozycji zawsze będzie po stronie klienta.

a. Niniejszy regulamin jest jawny i będzie udostępniany na stronie internetowej Organizatora.

b. Wszelka korespondencja związana z Promocją, powinny być kierowane na następujący adres:marta.oskolska@rednetproperty.com

c. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest redNet Dom.

d. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.), Uczestnik Promocji wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o produktach lub usługach Administratora i podmiotów świadczących usługi powiązane z produktami Administratora za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

e. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne dla wzięcia udziału w Promocji i otrzymania NAGRODY.

f. Każdy z Uczestników jest uprawniony do wglądu w swoje daneosobowe, jak także jest uprawniony do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

g. Jednocześnie Organizator wskazuje, iż podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania uczestnictwo w Promocji nie jest możliwe.

h. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu i warunków Promocji w czasie jej trwania z ważnych przyczyn, jeżeli jest to uzasadnione celem Promocji i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w niej, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników. Wszyscy Uczestnicy zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez zamieszczenie informacji o zmianie poprzez wysłanie takiej informacji pisemnie na adres wskazany w zgłoszeniu promocyjnym. i. Przed wzięciem udziału w Promocji, Uczestnik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

j. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów, którymi są: przedłużenie lub skrócenie okresu trwania Promocji, zmiany przedmiotu Promocji, ważne przyczyny ekonomiczne lub marketingowe leżące po stronie Organizator Promocji. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa uprzednio nabytych przez Uczestników.

k. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin.

powrót